27. juni 2017

Vedtægter

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Navn §1
Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub.
Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune.

Formål §2
Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo Forbunds regler.

Organisation §3
Klubben er medlem af Dansk Taekwondo Forbund, Danmarks Idræts Forbund og er undergivet disses love og bestemmelser.

Medlemmer §4
Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 10 år.
Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver samtykke fra forældre/værge.
Der kan ikke optages medlemmer, som har været straffet for vold, legemskrænkelse, grov gadeuorden, overtrædelse af DIF’s dopingregler eller handel med narkotiske stoffer.
Såfremt bestyrelsen har begrundet mistanke om tilsvarende forhold – uden at der i den anledning endnu er faldet dom, kan bestyrelsen afgøre at denne ikke skal være medlem.

Kontingent §5
Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingent opkræves 6 mdr. forud for aktive medlemmer og 6 mdr. forud for passive medlemmer.
Kontingentet opkræves 2 gange årligt.

Udmeldelses – eksklusion §6
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 1 måneds varsel til den 1. i en måned, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelse har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.
Når medlemmer er i kontingentrestance udover 1 måned kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
Klubbens instruktører kan øjeblikkeligt udelukke et medlem fra træning når særlige forhold giver anledning dertil.
Udelukkelse udover 14 dage skal ske i samråd med ledende instruktør. Enhver udelukkelse kan inden 8 dage indankes for bestyrelsen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen kan indstille til Dansk Taekwondo Forbunds ordens- og amatørudvalget, at en person, der i eller uden for DTaF. skønnes at have udvist usportslig, uetisk optræden eller at have overtrådt amatørbestemmelserne, udelukkes.
Bestyrelsen kan ekskludere, meddele karantæne til eller afvise at løse licens til en person, som har været straffet for vold, legemskrænkelse, grov gadeuorden, overtrædelse af DIF’s dopingregler eller handel med narkotiske stoffer. Såfremt bestyrelsen har begrundet mistanke om tilsvarende forhold – uden at der i den anledning endnu er faldet dom, kan bestyrelsen endvidere midlertidig udelukke en person fra at have licens.
Afgørelsen træffes med simpelt stemmeflertal og kan indankes skriftligt til DTaF’s Dansk Taekwondo Forbunds Ordens- og amatørudvalg inden 4 uger efter afgørelsen. (poststemplets dato). Indbringelse har ikke opsættende virkning. Bestyrelsens afgørelse skal være begrundet og skal angive om udelukkelsen er tidsbegrænset og i givet fald hvornår fristen udløber. Inden bestyrelsen træffer afgørelse efter 1. afsnit skal licenshaveren, – søgeren skriftligt opfordres til at fremlægge forsvar i sagen. Forsvaret skal foreligge inden 3 uger fra bestyrelsens opfordring. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde kræve at licenshaveren fremviser straffeattest, hvoraf skal fremgå, at personen ikke er straffet for forhold nævnt i 1. afsnit.

Generalforsamling §7
Ordinær generalforsamling afholdes, hver år i februar måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved meddelelse i klubbens blad.
Dagsordenen sendes sammen med den skriftlige indkaldelse.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Dagsorden §8
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af eventuelle indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af kasserer
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af revisor og revisorsuppleant
12. Valg af udvalg
13. Eventuelt

Generalforsamlingens forløb § 9
Dirigenten godkender sammen med formanden det af protokolføreren udarbejdede referat.
På generalforsamlingen er almindeligt stemmeflertal afgørende. Til lovændring kræves dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Ekstraordinær generalforsamling §10
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.
Bestyrelsen er pligtig hertil når mindst 1/3 af medlemmerne har anmodet skriftligt herom med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Bestyrelsen §11
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.
Bestyrelsen består af og vælges for:

  • Formand, 1 år
  • Næstformand, 2 år
  • Sekretær, 1 år
  • Kasserer, 2 år
  • Suppleant 1, 1 år
  • Suppleant 2, 2 år

Konstitution, bestyrelses lovlighed m.m. §12
Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage – efter generalforsamlingen.
Formanden og kassereren er valgt til disse poster, den resterende bestyrelse konstitueres.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvori blandt formanden eller næstformanden er tilstede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 2000 kr., som ikke er vedtaget på den ordinære generalforsamling eller en ekstraordinær indkaldt generalforsamling, kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. Bestyrelsen kan dog bemyndige kassereren til alene at administrere den daglige økonomiske ledelse.

Regnskab §13
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal til den ordinære generalforsamling afgive regnskab for det foregående år og status til medlemmerne til godkendelse. Det regnskab der forelægges, skal underskrives af hele bestyrelsen og være påtegnet af den generalforsamlingsvalgte revisor.

Revision §14
På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i februar gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningen er til stede. Årsrapporten forsynes med en påtegning.

Opløsning §15
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt flertal her tilstrækkeligt.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til sportens fremme i kommunen.

Indhentelse af børneattest §16
For nykommende instruktører indhentes børneattest ved opstart. For øvrige instruktører indhentes børneattest i november og juli.

Historik:

  • Vedtægter er vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den 27. november 2006, version 1.0 (udgået)
  • Revision af vedtægterne er vedtaget på ordinær generalforsamling den 29. marts 2008, version 2.0 (udgået)
  • Revision af vedtægterne er vedtaget på ordinær generalforsamling den 16. marts 2009, version 3.0 (udgået)
  • Revision af vedtægter er vedtaget på den ordinær generalforsamling den 28.02.2011, version 4.0 (dette dokument)